Prenajímali ste v roku 2015 nehnuteľnosť?

Späť na zoznam aktualít
08. február, 2016

Prenajímali ste v roku 2015 nehnuteľnosť? Viete, ako zdaniť tieto príjmy a aké výdavky je možné si uplatniť? Ponúkame vám aj praktickú pomôcku na evidenciu týchto príjmov a výdakov.

V nasledujúcom článku sa dozviete, čo sú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, aké daňové výdavky môže prenajímateľ uplatniť pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti a ako zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2015.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) môže príjem z prenájmu spadať do niekoľkých kategórií príjmov. Fyzická osoba môže prenajímať nehnuteľnosť viacerými spôsobmi:

  • prenájom nehnuteľnosti je jej podnikateľská činnosť - má na prenájom živnostenské oprávnenie, príp. v súvislosti s prenájom vykonáva aj ďalšie služby ako napríklad upratovanie, služby reštauračného charakteru. V tom prípade je príjem z prenájmu príjmom z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
  • prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia a neposkytuje doplnkové služby k prenájmu - príjem z prenájmu nehnuteľnosti predstavuje príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

V nasledujúcom článku sa budeme venovať zdaňovaniu príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2015 (príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Podľa tohto paragrafu sa do tejto skupiny príjmov zaraďuje príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý nie je príjmom z podnikania. Príjem z prenájmu predstavuje príjem z prenájmu:

  • nehnuteľností a
  • hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo k nehnuteľnosti.

Prenájom nehnuteľnosti, ktorý spadá pod § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa vykonáva na základe nájomnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom. Fyzická osoba, ktorá sa stane prenajímateľom, je povinná požiadať daňový úrad o registráciu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom začala na území Slovenskej republiky prenajímať nehnuteľnosť. Správca dane (daňový úrad) ju zaregistruje a pridelí jej DIČ (daňové identifikačné číslo), ktoré bude uvádzať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B po skončení zdaňovacieho obdobia.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2015

Príjmom z prenájmu nehnuteľností je peňažný aj nepeňažný príjem prenajímateľa súvisiaci s prenajímanou nehnuteľnosťou.

Oslobodenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2015

V súlade s § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z prenájmu nehnuteľnosti a príjem z vybraných príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. Od dane je oslobodený úhrn týchto príjmov do sumy 500 €. Znamená to, že do základu dane sa zahrnie súhrn týchto príjmov znížený o 500 €, ak sú príjmy väčšie ako 500 €. V prípade, že súhrn týchto príjmov je nižší ako 500 €, oslobodenie je možné uplatniť len do výšky príjmov z prenájmu a z príležitostných činností.

Príklad na oslobodenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2015

Milan Podnikavý mal v roku 2015 príjem z prenájmu nehnuteľnosti v sume 150 € a príležitostne predal jablká zo svojho jablkového sadu v sume 200 €. Súhrn týchto príjmov je 350 €. Milan môže uplatniť oslobodenie vo výške 350 €. Ak by mal Milan v roku 2015 príjem z prenájmu nehnuteľnosti v sume 1 000 € a príjem z príležitostného predaja jabĺk v sume 200 €, mohol by v súhrne uplatniť oslobodenie vo výške 500 €. Jeho zdaniteľné príjmy po uplatnení oslobodenia by boli vo výške 700 €.

Poznámka: Uplatnenie oslobodenia vo vzťahu ku konkrétnym príjmom je ľubovoľné. Zákonom nie je ustanovené presné poradie uplatňovania oslobodenia od dane z príjmov (napr. najskôr pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti a až potom pri príjmoch z predaja jabĺk). Je vhodné vyhodnotiť aj dopady v iných oblastiach, napríklad na predaj jabĺk sa vzťahujú aj odvody na zdravotné poistenie.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Príjmy plynúce z prenájmu nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ďalej len “BSM”) zahrnú manželia do základu dane v rovnakom pomere, teda 50 % a 50 %. Manželia sa medzi sebou môžu dohodnúť, že príjmy z prenájmu nehnuteľnosti zahrnú do základu dane aj v inom pomere (napr. 25 % a 75 %). Manželia zahrnú výdavky súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti do základu dane v rovnakom pomere, v akom do základu dane zahrnuli príjmy z prenájmu nehnuteľnosti.

Celý článok tu:  https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2486/category/dan-z-prijmov/article/zdanovanie-prenajom-nehnutelnosti-2015.xhtml

Hore